top of page
La Transposició de la Directiva europea de productes pirotècnics va resultar en l’aprovació del Reial decret 563/2010, de 7 de maig , pel qual s’aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria. Per tal de preservar les manifestacions festives amb ús de pirotècnia, el reglament incorpora una Instrucció Tècnica Complementària (la ITC 18)  que regula l'autorització de manifestacions festives religioses, culturals i tradicionals, la utilització dels artificis pirotècnics per persones pertanyents a algun grup de consumidors reconegut com a experts i permet, entre d’altres mesures, que no siguin aplicables a determinades manifestacions festives les limitacions d’ús dels articles pirotècnics establertes amb caràcter general, com ara les relatives a les edats mínimes i les distàncies de seguretat.

Per tal que sigui aplicable el que disposa la ITC 18  a una manifestació festiva amb ús de pirotècnia, cal que es compleixin dues circumstàncies:

 • Que estigui reconegut el seu caràcter religiós, cultural o tradicional. A Catalunya, aquest reconeixement s’ha efectuat mitjançant la Resolució CMC/3659/2010, de 3 de novembre  que reconeix d'ofici:

 1. El caràcter religiós, cultural o tradicional dels "correfocs" o "cercaviles de foc"les festes o elements festius amb ús de pirotècnia que constin inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.

 2. Que les persones que realitzin l’activitat hagin rebut la formació i estiguin degudament acreditades com a consumidors reconeguts com a experts.

Text obtingut de:

https://cultura.gencat.cat/ca/departament/estructura_i_adreces/organismes/dgcpt/04_formacio/02_responsables_foc/Correfocs/

Procediment a seguir per autoritzar una manifestació festiva amb ús de pirotècnia.

L'organitzador de l'acte o el grup de consumidors reconeguts com a experts interessats a utilitzar artificis pirotècnics en una manifestació festiva reconeguda com a religiosa, cultural o tradicional han de presentar a l'Ajuntament corresponent (en cas que aquest no sigui el mateix organitzador de la celebració) una sol·licitud d'autorització, que inclogui, almenys:

 

 1. Documentació acreditativa de la personalitat jurídica del grup o grups de consumidors reconeguts com a experts participants.

 2. Relació de persones integrants del grup o grups, amb indicació de les persones que els representen.

 3. Dades de les persones responsables dels grups i documentació justificativa d'haver rebut la formació en el programa formatiu establert en el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària 18.

 4. Justificació documental conforme tots els components dels grups han rebut una formació específica per a la participació en la manifestació festiva d'acord amb el que estableix el punt 4 de la Instrucció tècnica complementària 18.

 5. Permís escrit dels pares o tutors legals en cas de participació de menors d'edat.

 6. Programa detallat de l'acte, amb indicació de l'espai de celebració o del seu recorregut, així com l'horari de realització.

 7. Relació dels tipus d'artificis de pirotècnia que s'han d'utilitzar, descripció del seu funcionament, quantitat de matèria reglamentada per artifici i quantitat total aproximada a utilitzar.

 8. Proposta de les mesures de seguretat i emergència previstes així com, si s'escau, la indumentària i mesures de protecció recomanades per a la interacció en l'acte de terceres persones.

 9.  Justificació documental conforme l'organitzador ha subscrit una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles danys a tercers derivats de la realització de la manifestació festiva, i els possibles accidents en cas de participació de menors d'edat, sense perjudici del compliment del que estableix la normativa autonòmica o local sobre això.

 10. En cas que en la manifestació festiva hagin de ser usats més de 50 quilograms de matèria reglamentada, a més, cal l'autorització expressa de la delegació del Govern de l'Estat a Catalunya. Aquesta autorització ha se ser sol·licitada per l’ajuntament. 

Text obtingut de:

https://cultura.gencat.cat/web/.content/cultura_popular_nova_web/04_formacio/02_grups_de_foc/documents/arxiu/procediment_manifestacio_festiva_pirotecnia.pdf

bottom of page